پنجمین نمایشگاه حمل و نقل

پنجمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته صبح روز یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰ با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در سالن شبستان مصلای امام خمینی (ره) افتتاح شد.

پنجمین نمایشگاه حمل و نقل
پنجمین نمایشگاه حمل و نقل

پنجمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته صبح روز یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰ با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در سالن شبستان مصلای امام خمینی (ره) افتتاح شد.


پنجمین نمایشگاه لجستیک و حمل و نقلپنجمین نمایشگاه لجستیک و حمل و نقلپنجمین نمایشگاه لجستیک و حمل و نقلپنجمین نمایشگاه لجستیک و حمل و نقلپنجمین نمایشگاه لجستیک و حمل و نقلپنجمین نمایشگاه لجستیک و حمل و نقل